Классным руководителям, педагогам школ Беларуси.


Перейти к содержанию

Главное меню:


Урокі па БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ, ЛІТАРАТУРЫ.

Предметникам

Асноўнымі мэтамі і задачамі навучання беларускай мове і літаратуры ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з'яўляюцца:
- засваенне ведаў пра сістэму беларускай
мовы на ўсіх яе ўзроўнях (фанетыка, лексіка, фразеалогія, склад слова і словаўтварэнне, марфалогія, сінтаксіс), заканамернасцей і правілаў функцыянавання моўных сродкаў у маўленні, нормаў беларускай літаратурнай мовы, фарміраванне ўменняў практычнага выкарыстання мовы ва ўсіх відах маўленчай дзейнасці (моўная кампетэнцыя);
- фарміраванне камунікатыўных уменняў на аснове авалодання маўленчай тэорыяй (тэкст, тыпы, стылі і жанры маўлення) і культурай маўлення, уменняў ствараць самастойныя вусныя і пісьмовыя выказванні розных тыпаў, стыляў і жанраў (камунікатыўная кампетэнцыя);
- усведамленне вучнямі мовы як феномена культуры, у якім знайшлі адбітак яе праяўленні, як сродку спасціжэння айчыннай і сусветнай культуры; выпрацоўка ўменняў карыстацца культуразнаўчымі звесткамі з мэтай забеспячэння паўнацэннай камунікацыі (лінгвакультуралагічная кампетэнцыя);
- далучэнне вучняў да набыткаў айчыннай мастацкай славеснасці (у кантэксце сусветнай), развіццё здольнасці да эстэтычнага ўспрымання і ацэнкі з'яў літаратуры, фарміраванне навыкаў самастойнага чытання, мастацка-эстэтычнага густу;
- развіццё інтэлектуальнай, камунікатыўнай, духоўна-маральнай, грамадзянскай культуры вучняў сродкамі вучэбных прадметаў
"Беларуская мова" і "Беларуская літаратура".

В связи с ограниченным местом, под размещение материалов на сайте, любой материал, сценарий, документ, разработка, презентация высылается по электронной почте, на Ваш электронный адрес совершенно БЕСПЛАТНО, после запроса на наш электронный адрес, наш e-mail.

В запросе просьба указать, какое учреждение образования, школу Вы представляете, регион, контактный телефон школы и предмет который Вы преподаете, в случае предоставления данной информации запрашиваеммый материал, высылатся в первоочередном порядке...

Приоритет отдается педагогам, школам Беларуси.

Со странами СНГ, в том числе и с Россией, возможен равноправный взаимообмен материалами...


1.Уроки БЕЛАРУСКАЯ МОВА і ЛІТАРАТУРА.


1. 8 клас Літаратура нацыянальнага Адраджэння (канец XIX - XX стагоддзе)

2. Cачыненне Быкау Законы прауды и жыцця
3. ІВАН ШАМЯКІН І ЦЕРУХА. ГІСТОРЫЯ КАХАННЯ, ЛЮБОВІ І ЖЫЦЦЯ
4. Ўрок-гульня "Слабае звяно" па рамане І.Караткевіча "Нельга забыць
5. Абагульненне і сістэматызацыя вывучанага матэрыялу па тэме Дзеяслоў
6. Абагульняльны урок па тэме "Складаназлучаны сказ".
7. Адкрыты урок Выкарыстанне методыкі разнаўзроўневай тэхналогіі на ўроку
8. Адкрыты урок у 6 класе Экалагічная тэма ў творах пісьменнікаў
9. Адкрыты урок Успамін пра маю восень
10. Адкрыты урок Падрыхтоўка да напісання сачынення-апісання зъяў прыроды
11. Аднародныя члены сказа карта урока па беларускай мове
12. Аднародныя члены сказа, зваротак, пабочныя канструкцыі праверачная работа
13. Адукацыйны праект Прыгожасць выратуе свет. Сучасныя тэхналогіі ў выкладанні 14. Бел литаратура Гасцинная ТЫ - БОЛЬ, ПАЭЗІЯ. ТЫ - БЫЛЬ
15. Да уроку Беларуская графіка.
16. БЕЛАРУСКАЯ ЛЕКСІКА ПАВОДЛЕ ПАХОДЖАННЯ. Урок беларускай мовы

17. Урок Абагульненне і сістэматызацыя вывучанага матэрыялу па тэме Дзеяслоў
18. Беларуская мова 5 клас Суфікс - словаўтваральная і формаўтваральная марфема
19. Урок Ужыванне дзеепрыслоўяў і іх сэнсава-стылістычная роля
20. Белорусская литература Гэта святое слова мама…
21. В.Быкау 90 годы ХХ стагодзя
22. Вобраз Алеся Загорскага ў рамане У. Караткевіча "Каласы пад сярпом тваім".
23. ВЫКАРЫСТАННЕ МЕТАДАЎ КРЫТЫЧНАГА МЫСЛЕННЯ ІНСЕРТ, ВОЛЬНАЕ ПІСЬМО
24. Да урока Галоўныя члены сказа
25. Да урока Уладзімір Караткевіч...
26. ДАДАЙЦЕ ДА СЛОЎ ПРЫСТАЎКІ І ЗАПІШЫЦЕ НОВЫЯ СЛОВЫ
27. Дадатак да урока Дзеепрыслоуе
28. Дадатковыя сродкі сувязі граматычных частак
29. Дапауненне яго спосабы выражэння и виды ДАЛЬТАН-ЗАДАННЕ

30. З гісторыі станаўлення і развіцця сучаснай .....
31. За что Урок-отповедь Семену Давыдову по роману В.Быкова Облава
32. Заданні па новаму правапису
33. Заданні па тэме "Дзеепрыслоўе"
34. Замацаванне матэрыялу па тэме Дзейнік і выказнік
35. Злучник Арганізацыйна-тэхналагічная карта па беларускай мове
36. Знакі прыпынку пры дзеепрыслоўях
37. Интегрированный урок на тему ДАДАНЫЯ ЧЛЕНЫ СКАЗА
38. Интэгрыраваны урок па бел. мове Складаназалежныя сказы
39. К уроку Галоўныя члены сказа
40. К уроку Граматычная аснова сказа
41. К уроку Правапіс асабовых канчаткаў дзеясловаў.
42. К уроку Самастойныя і службовыя часціны мовы
43. К уроку Службовыя часціны мовы
44. Урок Канструяванне складаных сказаў з рознымі відамі сувязі частак.
45. Краткая характеристика технологий учебно-воспитательного процесса
46. Кудравец. Цітаўкі
47. М. Танк "Шчасце"
48. Міхась Лынькоў. Пра смелага ваяку Мішку і яго слаўных таварышау
49. Марфалагічны прынцып беларускага правапісу
50. Марфалогія як раздзел граматыкі.
51. Модульны ўрок Т э м а Назоўнік
52. Модульны ўрок Т э м а Скланенне прыметнікаў у множным ліку

53. Моцная і слабая пазіцыі галосных і зычных гукаў
54. Напісанне рэцэнзіі паводле творау вывучанных на уроках
55. Не (ня) з дзеепрыметнікаміn'cn на вывучэння узроуня навучаемасти
56. Нормы беларускага літаратурнага вымаўлення
57. ПАДАГУЛЬНЯЛЬНЫ ЎРОК ПА ТЭМЕ "ЛІЧЭБНІК"
58. Падзяліце тэкст на сказы і расстаўце знакі прыпынку
59. ПАНЁС ЁН ЛЮДЗЯМ ПЕСЕНЬ ДАР
60. Педмайстэрня па апавяданні В.Быкава Сваякі
61. Педмайстэрня па аповесці В.Быкава Аблава
62. Перакладзiце на расейскую мову
63. ПЛАН УРОКА Раман І. Мележа Людзі на балоце.
64. Урок Праблема станаулення нацыянальнага характару М.Гарэцк
i Ціхая плынь
65. План-канспект ўрока па празаічных творах Апавяданне Цітаўкі
66. План-канспект урока Інтанаванне сказаў з аднароднымі членамі
67. План-канспект урока Сказы з аднароднымі членамі
68. План-канспект урока Спосабы выражэння аднародных членаў
69. План-канспект урока Спосабы выражэння выказніка
70. План-канспект урока Паняцце пра складана злучны сказ
71. План-канспект урока Нязгаснае святло кахання па Багдановичу
72. План-канспект урока па беларускай литаратуры Багданович
73. Праблема чалавечага шчасця ў апавяданні Я. Брыля Галя
74. Правапіс мяккага знака і апострафа
75. Правапіс малой і вялікай літары
76. ПРАВАПІС ПРЫСЛОЎЯЎ АСОБНА памятка
77. ПРАВАПІС ПРЫСЛОЎЯЎ РАЗАМ Памятка

78. Правапіс суфіксаў прыметнікаў
79. Праверачная работа Адасобленыя члены сказа
80. ПРАВЕРАЧНАЯ РАБОТА "Аднародныя члены сказа, зваротак, пабочныя канструкцыі"
81. Праверачная работа па тэме "Адасобленыя члены сказа"
82. Праверачная работа "Простая мова. Знакі прыпынку."
83. Праграмаваны кантроль на ўроках літаратуры
84. Развiцце мовы у 5 класе
85. Раман Караткевiча Каласы пад сярпом тваiм
86. Рекомендации по созданию учебной презентации
87. РОЗНАЎЗРОЎНЕВЫЯ ЗАДАННІ НА ТЭМУ
ЛІРЫЧНЫЯ ЖАНРЫ
88. РОЛЕВАЯ ГУЛЬНЯ НА ЎРОКУ
89. Сістэма ўрокаў па вывучэнні аповесці Янкі Маўра Палеския Рабинзоны
90. Сістэма ўрокаў па вывучэнні твора Сяркова Мы з Санькай у тыле ворага
91. Сістэма ўрокаў па вывучэнні твора Івана Сяркова
92. Сістэматызацыя ведаў па тэме " Злучнік"
93. Семінар-практыкум Гасцинцам Купалы да 125 - годзя з дня нараджэння
94. Сказы з устаўнымі канструкцыямі
95. Слоўнікавае багацце беларускай мовы
96. Словаутварэнне Тэарэтычныя асновы, узоры разбору, тэсты
97. Сочинение Трагiчнае мiнулае ў аповесцi Аблава
98. Стылістычныя сродкі фанетыкі
99. Сучасны беларускі алфавіт
100. СЫМОН- МУЗЫКА ЯКУБА КОЛАСА
101. Т э м а ў р о к а. Дзеепрыслоўны зварот.
102. Тема войны в творчестве А.Адамовича Каратели
103. ТРЕБОВАНИЯ К УРОКУ КАК ОСНОВНОЙ ФОРМЕ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
104. Тыповыя сінтаксічныя функцыі часцін мовы.
105. Тэма ўрока А.Куляшоў. БЫВАЙ, АБУДЖАНАЯ СЭРЦАМ, ДАРАГАЯ…
106. Тэма Слова і багацце маўлення. Сінонімы.
107. Урок Адназначныя і мнагазначныя словы. Прамое і пераноснае значэнне слова
108. Тэма урока Ф. Скарына "Біблія"
109. Тэма Філасофская лірыка.Верш М.Танка "Шчасце"
110. Урок - абагульненне па тэме "Фанетыка i арфаэпiя. Графiка i арфаграфiя".
111. ТЭСТ ПА МЕТОДЫЦЫ ТРАЦЦЯКОВА НА ТЭМУ ЗЛУЧНІК
112. Тэст па тэме "Дзеепрыслоўе"
113. ТЭХНАЛАГІЧНАЯ КАРТА ЎРОКА Жыццёвы і творчы шлях Уладзіміра Караткевіча.
114. Тэхналагічная карта ўрока па беларускай мове
115. Ужыванне вялікай літары
116. Урок бел.мовы Дзеканне і цеканне. Арфаграма д-дз, т-ц
117. Урок М.Танк Шчасце. С.Грахоўскі Чалавеку патрэбна не слава
118. Урок Філасофскі сэнс апавяданняў Ядвігіна Ш Бярозка Дачэсныя
119. Урок + презентация Адасобленыя акалічнасціАдасобленыя акалічнасці
120. УРОК - ЛІНГВІСТЫЧНАЯ МАЙСТЭРНЯ Азначэнне

121. Урок - Займеннік як часціна мовы
122. Урок - Лады дзеясловаў. Абвесны лад дзеясловаў
123. УРОК - ПЕДАГАГІЧНАЯ МАЙСТЭРНЯ Сымон-Музыка Я.Колас
124. Урок - праект па ЗЛЖ Праблема Ахова і фармаванне здароўя вучняў
125. Урок - Працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам
126. Урок Усё жыццё ў народзе і з народам. Янка Брыль. Апавяданне " Галя"
127. Урок Лірычная споведзь С. Грахоўскага ў вершы "Мама" (5 кл)
128. Урок Бацькі і дзеці Душэўная трагедыя Тэклі
129. Урок Характарыстыка галоўных герояў апавядання З.Бядулі "На Каляды к сыну"
130. Урок Выкрыццё чыноўніцтва ў п'есе. Вобраз Кручкова
131. Урок "Дзядзька-кухар" (урывак з паэмы "Новая зямля" Якуба Коласа)
132. Урок "З дзеясловам па жыццi"
133. Урок "Зрэбная каралева" у рамане I .Мележа "Людз i на балоце "
134. Урок Інтанаванне складанага сказа з рознымі відамі сувязі.
135. Урок А Фанетыка і арфаэпія, графіка і арфаграфія
136. Урок Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па раздзелу Фанетыка и арфаэпия
137. Урок Абагульненне i cicтэматызацыя вывучанага пра дзеепрыслоўе
138. Урок Абагульняльны ўрок Агульная характарыстыка прыроды Беларусi
139. Урок "Агульная характарыстыка прыроды Беларусi".
140. Урок Абагульняльны урок па тэме "Складаназлучаны сказ".
141. Урок Абагульняльныя словы пры аднародных членах сказа
142. Урок Абагульняючы ўрок па тэме " Дзеяслоў"
143. Урок Дзеяслоў
144. Урок Абагульняючы урок па тэме Дзеяслоў
145. Урок Абмеркаванне аповесці Уладзіміра Караткевіча Ладдзя Роспачы
146. Урок Увесь да дна трэба выпіць свой келих жыцця
147. Урок Адасобленыя акалічнасці
148. Урок Адназначныя і мнагазначныя словы. Прамое і пераноснае значэнне слова
149. Урок Аднародныя члены сказа Арганізацыйна-тэхнічная карта
150. Урок аднародныя члены сказа.
151. Урок Азначэнне
152. Урок Аналіз кантрольнага дыктанта.

153. Урок Антонімы
154. Урок Асаблівасці будовы складаных сказаў з рознымі відамі сувязі частак.
155. Урок Асаблівасці канструявання заняткаў па модульнай тэхналогіі
156. Урок Астранамiчна-мiфалагiчныя вытокi гадавога кола свят беларусаў.
157. Урок Багацце язычніцкіх уяўленняў нашых продкаў.
158. Урок бел. лит-ры Песенны паэт Беларусі Бураукин
159. Урок бел. литаратуры з прэзетацыяй Е.Полацкая
160. Урок Агульная характарыстыка рэалізму як літаратурнага напрамку.
161. Урок бел. мовы у 7 класе ТЭМА ВУЧЫМСЯ В
IТАЦЦА
162. Урок бел.лит-ры Реализм яго характарыстыка
163. Урок бел.мовы Дзеканне и цеканне
164. Урок беларускага На стенд ПРАВАПІС ГАЛОСНЫХ О,Ё
165. Урок беларускага На стенд ПРАВАПІС ГАЛОСНЫХ Э,Е
166. Урок беларускай ЗМЯКЧАЛЬНЫ МЯККІ ЗНАК ПІШАЦЦА
167. Урок беларускай літаратуры Песня пра зубра, 8 кл.
168. Урок беларускай літаратуры ў 10 класе Песня пра зубра
169. Урок беларускай літаратуры ў 11 класе Таки народ перамагчы нельга
170. Урок беларускай літаратуры Тэма "Такі народ перамагчы нельга"
171. Урок беларускай літаратуры ў 8 класе. Песня пра зубра, 8 кл.
172. Урок беларускай лит-ры В. Быкаў "Незагойная рана"
173. Урок Сэнсава-стылістычная роля дзеепрыметнікаў і дзеепрыслоўяў
174. Урок беларускай литаратуры И.Навуменка Жул Верн
175. Урок М.Гарэцк
i "Ціхая плынь"
176. Урок Трагічная танальнасць зместу апавяданняў "Зарабляюць", "Гаротная"
177. Урок ТЭМА Майстэрня "Адзіная мая, любая мама"(па вершах беларускіх паэтаў)
178. Урок Філасофскі сэнс апавяданняў Ядвігіна Ш. "Бярозка", "Дачэсныя"
179. Урок Беларускай мiфалогii
180. Урок беларускай мовы Двайная роля літар е, ё, ю, я, і
181. Урок беларускай мовы Сітнаксіс і пунктуацыя. Паняцце пра словазлучэнне.
182. Урок беларускай мовы Ускладненыя сказы і знакі прыпынку ў іх
183. Урок Успамін пра маю восень

184. Урок беларускай мовы 9 клас Выкрыццё чыноўніцтва ў п'есе. Вобраз Кручкова
185. Урок беларускай мовы 9 клас Знакі прыпынку ў складаназалежных сказах
186. Урок беларускай мовы ў 11 класе Складаны сказ
187. Урок беларускай мовы ў 8 класе Сказы з аднароднымі членамі
188. Урок Абагульненне і сістэматызацыя вывучанага па тэме "Прыслоўе"
189. Урок беларускай мовы Знакі прыпынку ў складаназлучаным сказе.
190. Урок беларускай мовы Прыдатак як від азначэння
191. Урок Прыдатак як від азначэння
192. Урок беларускай мовы Прыслоўе як самастойная часціна мовы.
193. Урок Сістэматызацыя і абагульненне ведаў па тэме Дзеяслоў
194. Урок беларускай мовы Сладаны сказ. Праблемны ўрок у 5 "Д " класе
195. Урок беларускай мовы СТЫЛІСТЫЧНЫ ПАДЗЕЛ ЛЕКСІКІ
196. Урок беларускай мовы Суфікс - словаўтваральная і формаўтваральная марфема
197. Урок беларускай мовы у 5 класе Правапіс галосных о, э, а
198. Урок Правапіс канчаткаў назоўнікаў 2 скланення адзіночнага ліку
199. Урок беларускай мовы У дапамогу настаунику Правапіс галосных
200. Урок Фанетычная сістэма Фанетычныя законы беларускай мовы
201. Урок беларускай мовы
202. Урок беларускай На стенд НОВЫЯ ПРАВІЛЫ ПЕРАНОСУ
203. Урок беларускай На стенд Раздзяляльны мяккі знак
204. Урок беларускай на Стэнд ПАДОЎЖАНЫЯ І ПАДВОЕНЫЯ ЗЫЧНЫЯ
205. Урок Правапiс к на -а (-я). Правапiс м. р. II скланення

206. Урок Сучасная беларуская патрыятычная лірыка. Творчасць Ларысы Гениюш
207. Урок Тэма ўрока Разнавіднасці складаназалежных сказаў
208. Урок Конкурс - гульня па творчасці Якуба Коласа і трылогіі "На ростаннях".
209. Урок беллитаратуры Жыццё і творчая дзейнасць Ф. Скарыны
210. Урок белоруского языка Казка Кавалачак хлеба
211. Урок белорусской литературы в 6 классе Сармацкае кадзіла
212. Урок В. Быкаў. Жураўліны крык
213. Урок ВІТАЛЬ ВОЛЬСКІ. "НЕСЦЕРКА"
214. Урок Василь Быкау Бияграфия
215. Урок ведау Беларусь краина маёй будучыни
216. Урок ведау Мой родны кут, як ты мне милы
217. Урок Вобразы дзяцей ва ўрыўку з паэмы "Новая зямля " Я.Коласа "Дарэктар"
218. Урок Вывучэнне аповесці Барыса Сачанкі Пакуль не развіднела
219. Урок Выпрабаванне вайной па творчасци В.Быкава
220. Урок Г. Далідовіч "Губаты" . "Без чалавечнасці не будзе і вечнасці"
221. Урок Гераiзм i здрада творах Васiля Быкава.
222. Урок да Дня Ведау Кандрат Крапіва
223. Урок Дадатковыя сродкі сувязі граматычных частак.

224. Урок Дапаўненне, яго спосабы выражэння і віды.
225. Урок Дзеепрыметнік Дальтон-заданне
226. Урок Дзеепрыметнік (абагульняючы ўрок)
227. Урок Дзеепрыслоўе. Дзеепрыслоўны зварот.
228. Урок Дзеепрыслоуе
229. Урок Дзеканне, цеканне
230. Урок Дзеяслоў. Неазначальная форма дзеяслова, часы дзеяслова
231. Урок другі. Аналіз апавядання "Дзівак з Ганчарнай вуліцы"
232. Урок Жыццё і творчасць Івана Шамякіна
233. Урок Агульнае паняцце пра складаназлучаны сказ
234. Урок Займеннік як часціна мовы - агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы,

235. Урок Займеннік як часціна мовы
236. Урок Замацаванне раздзела "Лексiка" на аснове мастацкiх твораў
237. Урок Зваротак Сінтаксіс і камп'ютэрныя тэхналогіі
238. Урок Зваротак
239. Урок Звонкія і глухія, шыпячыя і свісцячыя зычныя гукі.
240. Урок злучнiк Арганізацыйна-тэхналагічная карта па беларускай мове 7 клас
241. Урок Знакі прыпынку ў складаных бяззучнікавых сказах
242. Урок Камунікатыўныя схемы. Вызначэнне кампазіцыйных частак тэксту.
243. Урок Канструяванне складаных сказаў з рознымі відамі сувязі частак,

244. Урок Кастусь Каліноўскі - нацыянальны герой.
245. Урок Князёўна з трыма імёнамі
246. Урок Конкурс - гульня па творчасці Якуба Коласа і трылогіі

247. Урок Лады дзеясловаў. Абвесны лад дзеясловаў
248. Урок литаратуры М. Танк Шчасце
249. Урок литаратуры Тэма Душэўная драма маці па З.Бядули На Каляды к сыну
250. Урок
Памяць пра шматлiкiя ахвяры вайны у вершы Барадулина Бацьку
251. Урок Майстэрня Адзіная мая, любая мама па вершах беларускіх паэтаў
252. Урок майстэрня бел.мова
253. Урок майстэрня па аповесци Шамякина Непаўторная вясна
254. Урок Марфалагічны разбор прыслоўяў.
255. Урок Моўныя сродкі стварэння вобразнасці ў паэзіі Р.Барадуліна.
256. Урок мужнасци гарант миру и спакою
257. Урок Назоунік як часціна мовы
258. Урок НАРОДНЫЯ ПЕСНІ
259. Урок Нескланяльныя назоўнікі
260. Урок па апавяданню У. Караткевіча Кніганошы
261. Урок па бел. лит. Васіль Быкаў "Жураўліны крык".
262. Урок Скланенне і правапіс лічэбнікаў
263. Урок па беларускай мове Мая матуля
264. Урок па беларуская литаратуре Раман І. Мележа " Людзі на балоце"
265. Урок па курсу Мая Радзіма - Беларусь Пад сценами старажытных замкау
266. УРОК ПА ПАЭЗII П.ПАНЧАНКI ПедМайстэрня
267. Урок па паэзии П.Панчанки БЕЗ ЧАЛАВЕЧНАСЦI НЕ БУДЗЕ ВЕЧНАСЦI
268. Урок па правапису Правапіс літары о
269. Урок па п'есе К.Крапівы Хто смяецца апошнім
270. Урок па творчасці ЦеткІ. У буры крэнне мой свабодны дух
271. Урок па тэме Аднасастаўныя сказы
272. Урок па Тэме верш М. Танка Шчасце
273. Урок па тэме Дзеяслоў. 6 кл
274. Урок па Я Брыль
275. Урок Паўторна - абагульняючы ўрок па тэме Творчасць Кандрата Крапівы
276. Урок Падарожжа ў мінулае

277. Урок падарожжа РАЗВІТАННЕ 3 КРАІНАЙ ПРЫМЕТНІЯЙ
278. Урок Падрыхтоўка да сачынення- апісання родных мясцин Тут я жыву
279. Урок пазакласнага чытання У вайны не жаночы твар па Дудараву Радавыя
280. Урок пазакласнага чытання СЛАУСЯ МАРЫЯ
281. Урок Тэхналогія калектыўнага асэнсавання. Ладдзя Роспачы ў 9-ым класе.
282. Урок Паняцце пра складаназлучаны сказ
283. Урок Паслядоўнае сузалежнае падпарадкаванне ў складаназалежным сказе.
284. Урок Паслядоўнае і сузалежнае падпарадкаванне ў складаназалежным сказе.
285. Урок Паэма Сымон-музыка у творчасц
i Якуба Коласа
286. Урок Педмайстэрня па аповесці В.Быкава Жураўлины крык
287. Урок Пасляваенная творчасць А.Куляшова. Лірыка паэта 60-х гадоў.
288. Урок Пераказ тэксту апавядальнага тыпу
289. Урок першы. Жыццёвы і творчы шлях Івана Чыгрынава
290. Урок по творчасци П.Панчанки Тэма "Беларусь - я твой воін і сын…"
291. Урок Правапіс не (ня) з дзеепрыметнікамі
292. Урок Правапіс прыставак
293. Урок Правапіс у і ў
294. Урок практыкум Дзеепрыслоўе. Дзеепрыслоўны зварот
295. Урок практыкум Дзеепрыслоўе. Дзеепрыслоўны зварот
296. Урок практыкум Прыметник Тэма ўрока Мова вобразная, вольная, пявучая
297. Урок Працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам
298. Урок Прызначэнне і ўжыванне ў мове сінонімаў і антонімаў
299. Урок Прыметнік (падагульненне)
300. Урок Прыназоўнік Арганізацыйна-тэхналагічная карта па беларускай мове
301. Урок "У сына" (паводле апавядання Змітрака Бядулі "На каляды к сыну")
302. Урок развіцця мовы Замацаванне і паўтарэнне ведаў па тэме "Паэзія"
303. Урок развіцця мовы "Чарадзейная сіла мастацтва"

304. Урок развіцця мовы. Апавяданне
305. УРОК РАЗВІЦЦЯ МОВЫ. САЧЫНЕННЕ ПА АПОВЕСЦІ ВАСІЛЯ БЫКАВА "ЖУРАЎЛІНЫ КРЫК"
306. Урок развицця мовы СВАІМІ СЛОВАМІ ПРА ЛІРЫЧНЫЯ ЖАНРЫ
307. Урок РОЛЯ ПРЫМЕТНІКАЎ У МАСТАЦКІХ АПІСАННЯХ
308. Урок Рэальна-жыццевая аснова апавядання Г.Далідовіча "Страта"
309. Урок Рэкамендацыі да ўрока-заліку па Янке Купале
310. Урок Рэкамендацыі да п ўрока-заліку па трылогіі Якуба Коласа На ростанях
311. Урок Сінтаксічны разбор сказаў з рознымі відамі сувязі.
312. Урок Сінтаксічныя прадметы складаназалежных сказаў.
313. Урок Сінтаксічныя прыметы і будова складаных бяззлучнікавых сказаў
314. Урок Сінтаксічныя прыметы складанага сказа.
315. Урок сказы з аднароднымі членамі.
316. Складаназалежныя сказы з сузалежным.
317. Урок Складаназлучаныя сказы з рознымі сэнсавымі адносінамі паміж часткамі
318. Урок Складанаскарочаныя словы (абрэв
iятуры).
319. Урок Складаныя сказы з рознымi вiдамi сувязi.
320. Урок Словазлучэнне. Спосабы сувязі слоў у словазлучэнні
321. Урок смутку па кнізе Святланы Алексіевіч Чарнобыльская малитва

322. Урок Спосабы выражэння выказніка
323. Урок Сродкі сувязі складаных сказаў з рознымі відамі сувязі.
324. Урок Станаўленне мастацкай асобы ў вобразе Сымонки
325. Урок Супярэчлівасць вобразу Вольгі у аповесці І. Шамякіна
326. Урок Творчая асоба Ніны Мацяш. Лірыка кахання.
327. Урок трэці. Вывучэнне апавядання "У ціхім тумане"
328. Урок Тыпы аднасастауных сказау
329. Урок ТЫПЫ СЛОВАЗЛУЧЭННЯЎ
330. Урок Тэма урока. Трагедыя Хведара Роўбы(В.Быкаў. Аблава)
331. Урок Тэхналогія дзелавой гульні
332. Урок Тэхналогія калектыўнага асэнсавання Ладдзя Роспачы
333. Урок Тэхналогія педагагічных майстэрняў Каратквич Сивая легенда
334. Урок Тэхналогія праектнага навучання. Абарона любімай кнігі ў 6-8 класах
335. Урок У. Караткевіч "Паром на бурнай рацэ"
336. Урок Ужыванне дзеепрыслоўяў і іх сэнсава-стылістычная роля
337. Урок Утварэнне складаных сказаў з рознымі спосабамі сувязі

338. Урок Філасофская канцэпцыя Я.Коласа ў вызначэнни мастацкай асобы
339. Урок Філасофская лірыка Верш М Танка Счастье
340. Урок факультатыу Агульнае паняцце пра складаназлучаны сказ
341. Урок Фанетыка
342. Урок Фразеалагiчнае багацце беларускай мовы.
343. Урок Чаму разышліся шляхі Андрэя Лабановіча і тых дзяўчат,
344. Урок Часцiца Арганізацыйна-тэхналагічная карта па беларускай мове 7кл
345. Урок Этапы жыццёвага і творчага шляху Якуба Коласа
346. Урок Я.Купалы Магила льва Што ёсць на свеце горш ад помсты.
347. Урок Янка Брыль. Аповесць Cірочы хлеб
348. Урок - Слова і багацце маўлення. Сінонімы.
349. Урок - КВЗ па тэме Прыметнік
350. УРОК - МАЙСТЭРНЯ ПА ЛІТАРАТУРЫ ЯК АСНОВА РАЗВІЦЦЯ МЫСЛЕННЯ І МОВЫ ВУЧНЯЎ
351. Урок - педмайстэрня па паэме Песня пра зубра

352. Урок - практыкум Займеннік як часціна мовы
353. Урок "В.Дунін-Марцінкевіч п'еса "Ідылія"
354. Урок "Службовыя часціны мовы" "Злучнік"
355. Урок "Жыццё і творчая дзейнасць Ф. Скарыны"
356. Урок- абагульненне па тэме Простая мова
357. Урок- Словазлучэнне. Спосабы сувязі слоў у словазлучэнні
358. Урок М.Танк "Шчасце". С.Грахоўскі "Чалавеку патрэбна не слава"
359. Урок-дослед па тэме " Адасобленыя акалічнасці"
360. Урок-залік па тэхналогіі рознаўзроўневага навучання Прыметнік
361. Урок-казка па тэме Даданыя члены сказа дапаўненне, азначэнне, акалічнасць
362. Урок-казка па тэме Даданыя члены сказа
363. Урок-конкурс У паэтычным садзе Максім Багдановіч
364. Урок-лекцыя Жыццёвы і творчы шлях Максіма Багдановіча
365. Урок-майстэрня В Хомчанка
366. Урок-майстэрня М Танк
367. Урок-мантаж "Радзіма мая дарагая"
368. Урок-мастэрня Паэзия дабрыни и пяшчоты Хомчанка Звон пад зямлей
369. Урок-падарожжа Жыццёвы і творчы шлях В. І. Дуніна-Марцінкевіча
370. Урок-практыкум Прыкметник "Мова "вобразная, вольная, пявучая"
371. Урок-роздум па нарысе Ул. Караткевіча Зямля пад белымі крыламі
372. Урок-спаборніцтва Хлеб-усяму галава
373. Урокі літаратурнага чытання ў 4 класе агульнаадукацыйных устаноў
374. Урокі па беларускай мове і літаратуры ў 6 і 7 класах
375. Уроки нетрадиционной формы.
376. Факультатыўныя заняткі па беларускай мове ў 6 класе Трыванне дзеясловаў
377. Фанетычная сістэма беларускай мовы
378. Фанетычны прынцып беларускага правапісу
379. Фразеалагізмы. Прыказкі. Афарызмы
380. Цётка Міхаська. Тэма і асноўная думка апавядання.
381. Частица Арганізацыйна-тэхналагічная карта па беларускай мове 7кл.
382. ЧЫСТАПIСАННЕ I ГУКАВАЯ РАЗМIНКА Ў 3 КЛАСЕ НА ЎРОКАХ
383. Эпиграфы да ДА ЎРОКАЎ ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ
384. Янка Брыль Memento mori


Нормативка, Беларусский язык и литература - 2011-2012 навучальны год


1. ІНФАРМАЦЫЯ АБ - ПРАВІЛАХ БЕЛАРУСКАЙ АРФАГРАФІІ І ПУНКТУАЦЫІ

2. Аб зацвярджэннi Iнструкцыi аб парадку вывучэння беларускай i (або) рускай моў вучнямi
3. Аб парадку фарміравання культуры вуснай і пісьмовай мовы ў агульнаадукацыйных установах
4. Аб Правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі
5. Адзiны моўны рэжым Патрабаванне да пiсьмовых работ
6. Адукацыйны стандарт Беларуская літаратура
7. Адукацыйны стандарт Беларуская мова
8. Ацэнка вынікаў Беларуская літаратура
9. Ацэнка вынікаў Беларуская мова
10. Ацэнка вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў па Беларуская литаратура
11. Ацэнка вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў па Беларуская мова
12. Ацэнка вынікаў мова і літаратура (апошні)
13. Перыядычны кантроль па тэме Літаратура нацыянальнага Адраджэння" )
14. Беларуская мова новая рэдакцыя правапісу
15. Инструкция аб парадку фарміравання культуры вуснай і пісьмовай мовы
16. Ведение документации в учреждениях образования
17. ВУЧЭБНАЯ ПРАГРАМА для устаноў з беларускай мовамі навучання
18. ВУЧЭБНАЯ ПРАГРАМА для устаноў з рускай мовамі навучання
19. Вучэбны дапаможник для 9 класа па беларускай мове
20. Вучэбны план устаноў, якiя забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыi
21. Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях
22. 10-бальная СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

23. Десятибальная шкала отметок на уроках бел. мовы i лiт-ры
24. Змены ў новай рэдакцыі Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі
25. Змены ў новай рэдакцыі Правіл беларускай арфаграфіі
26. ИМП Беларуская мова i лiтаратура 2011-2012 навучальны год
27. КАНЦЭПЦЫЯ вучэбнага прадмета Літаратурнае чытанне 1-ая ступень
28. Канцэпцыя бел.літ
29. Канцэпцыя бел.мова
30. Канцэпцыя Беларуская мова
31. КАНЦЭПЦЫЯ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА БЕЛАРУСКАЯ МОВА
32. КАНЦЭПЦЫЯ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА "БЕЛАРУСКАЯ МОВА"
33. КАНЦЭПЦЫЯ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА
34. Канцэпцыя Литаратурнае чытанне бел. мова навучання
35. Концепция Литературное чтение бел яз обуч
36. Крытэрыi якасцi навучання
37. Крытэрыі ацэнкі дадатковага задання

38. Новая рэдакцыя Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі ў практыцы школы
39. Новая рэдакцыя ПРАВІЛ БЕЛАРУСКАЙ АРФАГРАФІІ І ПУНКТУАЦЫІ
40. Нормы Оценки Общие положения
41. Нормы оценки результатов учебной деятельности
42. Орфографический режим работы школы
43. Патрабаваннi да правядзення пiсьмовых работ i праверкi сшыткаў
44. Правілы фарміравання культуры вуснай і пісьмовай мовы
45. Праверка і аналіз пiсьмовых работ па беларускай мове i лiтаратуры
46. Правилы беларускай арфаграфии и пунктуацыи
47. Праграма БЕЛ.МОВА 5-11 клас
48. Праграма БЕЛАРУСКАЯ МОВА 5 клас
49. Праграма БЕЛАРУСКАЯ МОВА 6 клас
50. Праграма БЕЛАРУСКАЯ МОВА 8 клас
51. Праграма БЕЛАРУСКАЯ МОВА 9-10

52. Праграма испытау па беларускай литаратуры вучняу якия паступаюць у ВНУ
53. Праграма испытау па беларускай мове вучняу якия паступаюць у ВНУ
54. Праграма курса ЖАНРАВА-СТЫЛЯВЫЯ ПОШУКІ СУЧАСНАЙ ПРОЗЫ
55. Праграмаваны кантроль на ўроках лiтаратуры
56. Программа Беларуская литература 5-11 классы
57. Программа Белорусская литература
58. Программа Белорусский язык
59. Пры арганiзацыi працэсу па беларускай мове i лiтаратуры
60. Стандарт, бел. мова
61. Стандарт, бел.літ
62. Из Инструкции о порядке формирования культуры речи в УО РБ
63. Тлумачайная записка АСНОВЫ МОЎНАЙ КУЛЬТУРЫ
Главная страница | Содержание | Анализ работы | Планирование | Методика работы | Классные часы | Характеристики | Родительские собр. | Классный уголок | Презентации кл.рук. | Предметникам | Администраторам | Сценарии | Презентации | Наши новости | Каталоги | Партнеры | Обратная связь | Карта сайта

Яндекс.Метрика

Назад к содержанию | Назад к главному меню